Wednesday, April 27, 2011


Valley City, North Dakota

Tuesday, April 26, 2011


North Dakota